Nośność

Obciążenie na kołach i zestawach kołowych

Nośność dynamiczna

Nośność podana dla koła czy zestawu kołowego to nośność, jaką koło lub zestaw kołowy były w stanie wytrzymać podczas badania na obrotowym stanowisku do testów zgodnie z normą DIN EN 12527–12533 (ISO 22878–22884).

Obliczenie nośności niezbędnej w przypadku koła lub zestawu kołowego wymaga znajomości takich danych, jak ciężar własny urządzenia transportowego, jego ładunek oraz liczba kół lub zestawów kołowych, na których spoczywa urządzenie. Przy stosowaniu czterech lub więcej kół lub zestawów kołowych obciążenie każdego z nich może się różnić. Niezbędną nośność oblicza się według następującego wzoru:

Wzór obliczania nośności

T = wymagana nośność koła lub zestawu kołowego
E = ciężar własny urządzenia transportowego
Z = maksymalny ciężar ładunku
n = liczba kół lub zestawów kołowych, na których spoczywa urządzenie
S = współczynnik bezpieczeństwa

Koła i zestawy kołowe z łożyskami kulkowymi mogą przekraczać prędkość 4 km/h przy zmniejszonej nośności.

Zalecane współczynniki bezpieczeństwa dla różnych zastosowań

Współczynnik bezpieczeństwa S jest stosowany do uwzględnienia odchyleń od standardowych warunków zastosowania (gładka powierzchnia, prędkość poruszania się 4 km/h, równomierny rozkład obciążeń, ruch w linii prostej, temperatura otoczenia od +15 °C do +28 °C). Czynniki wpływające na współczynnik bezpieczeństwa to prędkość ruchu i stosunek średnicy koła do wysokości przeszkody. Wyróżnia się cztery różne kategorie (patrz tabela).

Współczynniki bezpieczeństwa nie uwzględniają zużycia bieżnika.

Wyznaczanie współczynnika bezpieczeństwa S

  Przesuw   Środowisko   Wysokość przeszkody   Współczynnik bezpieczeństwa
 Grafika – transport ręczny na zewnątrz   ręczny   wewnątrz budynku   <5 % Ø koła   1,0–1,5
 Grafika – transport ręczny wewnątrz   ręczny   na zewnątrz   >5 % Ø koła   1,5–2,2
 Grafika – transport przy użyciu napędu silnikowego wewnątrz   napędzany
silnikiem
  wewnątrz budynku   <5 % Ø koła   1,4–2,0
 Grafika – transport przy użyciu napędu silnikowego na zewnątrz   napędzany
silnikiem
  na zewnątrz   >5 % Ø koła   2,0–3,0


Nośność statyczna

Jeśli koło lub zestaw kołowy są poddawane głównie obciążeniom statycznym, nośność statyczna jest badana zgodnie z normą ISO 22878. Jedno z kryteriów zakłada, że badanie sprawdza, w jakim stopniu bieżnik ulega spłaszczeniu po pewnym czasie. Informacje na temat statycznych obciążeń testowych naszych produktów można znaleźć w kartach danych produktu. Można je zamówić, kontaktując się z nami bezpośrednio, lub pobrać je z odpowiedniej strony opisu produktu.