Polityka prywatności

Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG, Heinrich-Blickle-Straße 1, 72348 Rosenfeld, Niemcy, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Stuttgarcie pod numerem HRA 410183, jest właścicielem i operatorem stron internetowych blickle.com, blickle.de, blickle.at, blickle.co.uk, blickle.fr, blickle.es, blickle-raeder.ch, blickle.se, blickle.it, blickle.us, blickle.ca, blickle.cn, blickle.nl, blickle.be, blickle.cz, blickle.no, blickle.fi, blickle.dk, blickle.com.ro, blickle.com.tr, blickle.ru, blickle.pl, blickle.hu, blickle.jp, blickle.kr, blickle.pt, blickle.lt, blickle.bg, blickle.com.hr, blickle.rs, blickle.lv, blickle.ee, blickle.si, blickle.com.ua, blickle.com.au. W imieniu całej Grupy Blickle dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej i zainteresowanie naszą firmą i jej usługami. Więcej informacji o spółkach należących do naszej międzynarodowej Grupy można znaleźć w punkcie 3 oraz tutaj. Ochrona prywatności użytkowników podczas przetwarzania danych jest dla nas ważna. W związku z tym zawsze przetwarzamy dane osobowe zgodnie z europejskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych i wszelkimi odpowiednimi krajowymi wymogami dotyczącymi ochrony danych.

 

1. Wprowadzenie

Niniejsza Polityka prywatności spełnia nasz obowiązek przedstawienia informacji naszym klientom i użytkownikom tej strony internetowej zgodnie z art. 13 obowiązującego w Niemczech ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Zobowiązujemy się do ochrony danych osobowych użytkowników. Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Są to między innymi imię i nazwisko, adres korespondencyjny i adres e-mail oraz numer telefonu. Podstawę prawną dla ochrony danych stanowią: RODO, niemiecka ustawa o mediach elektronicznych (TMG) oraz rozporządzenie UE w sprawie prywatności i łączności elektronicznej.

Przetwarzamy dane osobowe naszych użytkowników tylko jeśli jest to wymagane do udostępnienia funkcji strony internetowej, treści lub usług albo gdy przetwarzanie tych danych jest uzasadnione w ramach RODO.

 

2. Prawa użytkownika strony internetowej lub klienta (prawa osoby, której dane dotyczą) w zakresie ochrony danych

Zgodnie z przepisami o ochronie danych, osoby odwiedzające tę stronę internetową oraz klienci uznawani są za osoby, których dane dotyczą. Jako osobom, których dane dotyczą, przysługują im określone prawa. Prawa te są następujące:

Użytkownik ma prawo do uzyskania w dowolnym momencie i bez żadnych opłat informacji o swoich przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcach oraz o celu przetwarzania danych, bez konieczności uzasadnienia takiego żądania. Ma również prawo do poprawienia, sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. Może również zażądać określonych danych osobowych i wykorzystać je do własnych celów w relacjach z innymi organizacjami. Użytkownik może również w dowolnym momencie ograniczyć przetwarzanie swoich danych lub sprzeciwić się przetwarzaniu z powodów związanych ze swoją sytuacją. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie przez nas swoich danych, może w każdej chwili wycofać tę zgodę. Użytkownik ma również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO.

 

3. Administrator danych / (wspólna) administracja

a) Administrator danych / wspólna administracja zgodnie z art. 26 RODO

Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG, Heinrich-Blickle-Straße 1, 72348 Rosenfeld, Niemcy, jest administratorem danych osobowych (zdefiniowanych poniżej) zebranych na wyżej wymienionych stronach internetowych w rozumieniu art. 4 ust. 7 RODO. Dzielimy odpowiedzialność ze spółkami z grupy i/lub dystrybutorami w zakresie, w którym przekazujemy dane osobowe spółkom z grupy i/lub dystrybutorom albo otrzymujemy od nich takie dane (wspólna administracja, zgodnie z art. 26 RODO). Współadministratorami mogą również zostać inne osoby fizyczne lub prawne (np. dostawcy usług płatniczych); poniższe informacje mają zastosowanie odpowiednio do tych relacji.

b) Informacje przekazywane zgodnie z art. 26 ust. 2 RODO

Współadministratorami danych są poniższe spółki Grupy Blickle:

 • Blickle Castors & Wheels Ltd, Milton Keynes, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
 • Blickle Wielen B.V., Houten, Holandia
 • Blickle B.V., Lier, Belgia
 • Blickle Hinspania S.A., Madryt, Hiszpania
 • Blickle Italia S.r.l., Desio, Włochy
 • Blickle a.s., Brno, Czechy
 • Blickle Räder + Rollen GmbH, Grödig, Austria
 • Blickle Räder + Rollen GmbH, Lyssach, Szwajcaria
 • Blickle France SAS, Herrlisheim, Francja
 • Blickle Romania S.R.L., Kluż-Napoka, Rumunia
 • Blickle Australia Wheels and Castors Pty Ltd, Australia
 • Blickle AB, Helsingborg, Szwecja
 • Blickle Oy, Vantaa, Finlandia
 • Blickle Norge AS, Horten, Norwegia
 • Blickle Sanayi Tekerlekleri Tic. Ltd. Sti, Stambuł, Turcja
 • Blickle Castors (Taicang Co., Ltd. Taicang, Chi
 • Blickle Canada Inc, Candiac, Kanada
 • Blickle U.S.A. Wheels and Casters Inc., Newnan, USA

a także nasi dystrybutorzy. Ich listę znaleźć można tutaj.

Przekazywanie danych osobowych spółkom z grupy oraz dystrybutorom, a także otrzymywanie takich danych odbywa się w kontekście współpracy biznesowej oraz promocji i dystrybucji produktów i usług Blickle. Może również przy tym mieć miejsce przetwarzanie danych osobowych. Strony wspólnie określiły kolejność etapów przetwarzania tych danych w tym przypadku w indywidualnych procesach. Strony są wspólnie odpowiedzialne za ochronę danych osobowych użytkownika w ramach procesów opisanych poniżej (art. 26 RODO).

W ramach wspólnej administracji prowadzonej zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych ustaliliśmy razem z wyżej wymienionymi spółkami, kto wypełnia które obowiązki określone w RODO. Dotyczy to w szczególności egzekwowania praw przez użytkownika jako osoby, której dane dotyczą, oraz obowiązków dotyczących przekazywania informacji określonych w art. 13 i 14 RODO.
Ustalenia takie są konieczne, ponieważ dane osobowe są przetwarzane w ramach różnych procesów i systemów w trakcie współpracy biznesowej oraz prowadzania działań reklamowych i sprzedaży, za które odpowiada spółka Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG, spółka należąca do grupy lub dystrybutor.

Przekazywanie danych do dystrybutorów odbywa się w celach związanych z marketingiem i sprzedażą, a do spółek należących do grupy – w celach związanych z administracją, księgowością, zarządzaniem personelem, operacjami biznesowymi oraz ogólnym i wewnętrznym zarządzaniem przedsiębiorstwem.

Nawet w przypadku wspólnej administracji strony wypełniają zobowiązania dotyczące ochrony danych związane z przetwarzaniem danych, które należą do nich w ramach wspólnej administracji.

Zarówno Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG, jak i wyżej wspomniane spółki należące do grupy i dystrybutorzy udostępnią osobom, których dane dotyczą, wymagane informacje określone w art. 13 i 14 RODO i nie pobiorą za to żadnych opłat, a informacje te podane zostaną prostym językiem w sposób precyzyjny, przejrzysty, zrozumiały i przystępny. Każda strona przekaże przy tym drugiej stronie wszystkie niezbędne informacje z zakresu jej działalności. Strony będą niezwłocznie informować się nawzajem o egzekwowaniu praw przez osoby, których dane dotyczą. Będą przekazywać sobie nawzajem wszystkie informacje konieczne do odpowiedzi na wezwania do udzielenia informacji.

Prawa dotyczące ochrony danych można egzekwować zarówno wobec spółki Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG, jak i wobec wyżej wymienionych spółek należących do grupy oraz dystrybutorów. Co do zasady osoby, których dane dotyczą, otrzymują informacje z biura, do którego zwróciły się w kwestii dochodzenia swoich praw. Jednakże aby przyspieszyć tę procedurę, zalecamy egzekwować swoje prawa wobec spółki Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG.

 

4. Kontakt / opcje kontaktu – Koordynatorzy ochrony danych – Inspektor ochrony danych

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z ochroną danych w Grupie Blickle, na które nie odpowiada niniejsza Polityka prywatności lub w przypadku chęci egzekwowania swoich praw jako osoby, której dane dotyczą, prosimy o bezpośredni kontakt z administratorem.

Zalecamy przesłanie wiadomości e-mail do naszych koordynatorów ochrony danych (datenschutz@blickle.com). Możliwy jest również kontakt drogą pocztową. Mamy również zewnętrznego inspektora ochrony danych. Można się z nim skontaktować, wysyłając wiadomość e-mail na adres datenschutz@blickle.com.

Jeżeli użytkownik chce skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, pragniemy zaznaczyć, że poufność przekazywanych informacji nie jest gwarantowana w przypadku nieszyfrowanych wiadomości e-mail. Do zawartości nieszyfrowanych wiadomości e-mail mogą mieć dostęp osoby trzecie (patrz część „Bezpieczeństwo danych”).

Możliwy jest także kontakt za pośrednictwem formularzy kontaktowych na naszej stronie internetowej. Informacje podane w formularzu kontaktowym, w tym dane kontaktowe, przed przesłaniem do nas zostaną zaszyfrowane i będą przechowywane przez nas w celu przetworzenia zgłoszenia i dalszych zapytań.

Użytkownik, który chciałby skorzystać z prawa do wniesienia skargi zgodnie z art. 77 RODO, powinien skontaktować się z odpowiednim organem nadzorczym.

 

5. Okres przechowywania

Dane osobowe osób, których one dotyczą, usuwamy, czynimy niedostępnymi lub ograniczamy ich przetwarzanie, gdy nie są już potrzebne. Dane mogą być przechowywane dłużej, jeśli jest to wymagane na mocy dyrektyw europejskich lub krajowych, przepisów prawnych lub innych wymogów, którym podlega administrator. Dane osobowe zostaną również usunięte, uczynione niedostępnymi lub zostanie ograniczone ich przetwarzanie po upływie jakiegokolwiek okresu przechowywania wymaganego przez wspomniane normy, chyba że dane te są niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy.

 

6. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ta sama podstawa prawna ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji działań przedumownych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na naszej firmie jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów naszej firmy lub osoby trzeciej, gdy interesy lub prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad tymi interesami, jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

a) Cel przetwarzania danych

Z naszej strony internetowej można korzystać bez podawania danych osobowych. Dane osobowe są jednak konieczne do korzystania z niektórych usług dostępnych na naszej stronie internetowej. Usługi te zostały opisane poniżej. Informujemy tam w szczególności o charakterze, zakresie i celu gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych. Zazwyczaj jednak przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy wymaga tego dostęp do funkcji strony internetowej, treści i usług. Dane osobowe mogą być gromadzone w celu dostarczania i optymalizacji naszych treści online, w celach informacyjnych i kontaktowych, w celu świadczenia obsługi klienta i udzielania wsparcia, w celach marketingowych, reklamowych i sprzedażowych, w celu wypełnienia zobowiązań umownych i prawnych, w celach bezpieczeństwa lub ramach rekrutacji pracowników w odpowiedzi na zgłoszenia rekrutacyjne. Wykorzystujemy dane osobowe użytkownika wyłącznie w podanych celach i w zakresie koniecznym do realizacji tych celów.

Przetwarzamy dane osobowe w celu wypełnienia zobowiązań umownych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Są to między innymi:

 • zakup i dostawa produktów;
 • zapewnianie funkcjonalności;
 • przetwarzanie zamówień;
 • zakładanie kont użytkowników;
 • świadczenie usług, np. powtarzanie zamówień, zmiany adresu, reklamacje itd.;
 • dostarczanie istotnych informacji o złożonych zamówieniach;
 • kontakt z użytkownikiem, jeśli mamy lub chcemy nawiązać relacje biznesowe z nim lub jego pracodawcą (kontakty biznesowe);
 • obsługa zgłoszeń rekrutacyjnych (szczegółowo omówionych poniżej).

Przetwarzamy również dane w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli w celu:

 • gromadzenia informacji statystycznych w celu ulepszania produktów i usług;
 • zapobiegania przestępstwom, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i zgłaszania ich;
 • dochodzenia roszczeń prawnych (w tym windykacji) oraz obrony przed roszczeniami prawnymi;
 • przeprowadzania audytów;
 • reklamy, chyba że użytkownik zastrzegł, abyśmy nie wykorzystywali jego danych w tym celu;
 • gromadzenia informacji statystycznych w celu ulepszania produktów i usług. Możemy również czasami przetwarzać dane dotyczące zamówień i użytkowania, tworząc w tym celu grupy użytkowników – ich dane są natychmiast anonimizowane i nie są wykorzystywane do analizy ani przewidywania osobistych preferencji.

Użytkownik może w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych. Więcej informacji można znaleźć w części „Prawo do sprzeciwu” poniżej.

Dane użytkownika możemy przetwarzać na podstawie jego zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w określonych celach, w szczególności w celu:

 • gromadzenia informacji statystycznych w celu ulepszania produktów i usług;
 • umożliwienia spersonalizowanego korzystania ze strony internetowej, dostarczania spersonalizowanych ofert i optymalizacji treści online;
 • wysyłania newsletterów z regularnymi ofertami;
 • dostarczania specjalnych informacji i ofert;
 • prowadzenia badań rynkowych;
 • ankietowania klientów;
 • pomocy odwiedzającym w korzystaniu ze strony internetowej za pomocą funkcji przypomnienia;
 • wykonywania analiz pozwalających ulepszać naszą ofertę.

Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Podstawą prawną przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookie, identyfikatorów urządzeń lub innych informacji o urządzeniu użytkownika do celów przetwarzania jest europejska dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej w połączeniu z art. 12 i nast. niemieckiej ustawy o mediach elektronicznych oraz art. 6 ust. 1 lit. a i art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

7. Prawo do sprzeciwu i wycofania zgody

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe użytkownika w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub osoby trzecie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO.

Art. 21 ust. 1 RODO upoważnia użytkownika do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. Zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych użytkownika z chwilą wniesienia przez niego sprzeciwu, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności użytkownika lub jeśli celem przetwarzania jest ustalenie, wykonanie lub obrona roszczeń prawnych.

Użytkownikowi przysługuje również prawo do wycofania zgody ze skutkiem na przyszłość zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO.

Jeśli użytkownik chce wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych lub cofnąć zgodę (w szczególności w związku z opisanymi poniżej technologiami), może w każdej chwili skontaktować się z nami. Jednym ze sposobów jest wysłanie wiadomości e-mail na adres datenschutz@blickle.com.

 

8. Pliki cookie

Nasza strona internetowa korzysta z tzw. plików cookie, które mają uczynić ją bardziej przyjazną dla użytkownika, wydajną i bezpieczną – na przykład poprzez ułatwienie poruszania się po niej. Ponadto pliki cookie umożliwiają nam mierzenie liczby odsłon poszczególnych podstron oraz ogólnego korzystania ze strony.

Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane w systemie komputerowym użytkownika. Pliki cookie nie mają szkodliwego wpływu na komputer ani nie zawierają wirusów. Chcemy podkreślić, że niektóre z tych plików cookie są przesyłane z naszego serwera do systemu komputerowego użytkownika – większość z nich to tzw. „sesyjne pliki cookie”. „Sesyjne pliki cookie” są automatycznie usuwane z twardego dysku użytkownika po zakończeniu sesji przeglądarki. Inne pliki cookie pozostają obecne w systemie komputerowym użytkownika i pozwalają nam rozpoznać jego system komputerowy przy kolejnej wizycie (tzw. „trwałe pliki cookie”). Oczywiście użytkownik w dowolnym momencie może odmówić akceptowania plików cookie, o ile jego przeglądarka na to pozwala. Użytkownik musi jednak pamiętać, że jeśli to zrobi, to nie będzie mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.
Funkcja pomocy na pasku menu większości przeglądarek internetowych zawiera informacje na temat tego, jak uniemożliwić przeglądarce akceptowanie nowych plików cookie, jak powiadomić przeglądarkę, kiedy należy zaakceptować nowy plik cookie lub jak dezaktywować wszystkie otrzymane pliki cookie.
Możliwe jest również usuwanie plików cookie. Dokładny sposób postępowania w tym przypadku będzie zależeć od przeglądarki i systemu operacyjnego. W związku z tym nie możemy tu podać dokładnych instrukcji dotyczących usuwania plików cookie z systemu.

Pliki cookie można dezaktywować w każdej chwili. Jednak dezaktywacja absolutnie niezbędnych plików cookie może spowodować, że niektóre funkcje na stronie nie będą dostępne. Można w dowolnym momencie nie zezwolić na korzystanie z plików cookie. Można sprzeciwić się lub wycofać zgodę, wysyłając wiadomość e-mail na adres datenschutz@blickle.com.

 

9. Usługi, technologie i pliki cookie wykorzystywane przez stronę internetową

Korzystamy z następujących usług, technologii i plików cookie, pozwalających realizować podstawowe funkcje naszej strony internetowej i spełnić zobowiązania umowne, które mamy wobec naszych klientów i partnerów. Podstawy prawne ich stosowania to art. 6 ust. 1 lit. b (zawarcie lub wykonanie umowy), art. 6 ust. 1 lit. c (przestrzeganie zobowiązań prawnych) lub art. 6 ust. 1 lit. f (ważne prawnie uzasadnione interesy) RODO. Podstawowym uzasadnionym interesem jest monitorowanie wydajności technicznej strony internetowej.

a) Dziennik serwera

Każda wizyta na tej stronie internetowej jest rejestrowana i przechowywana w plikach dziennika serwera. Dane te są szeroko wykorzystywane do analizy technicznej sposobu korzystania z serwera, np. w celu uniknięcia nadmiernego obciążenia serwera lub zarządzania obciążeniem serwera i są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Gromadzone są następujące dane:

 • adres hosta (adres IP);
 • data i godzina wejścia na stronę internetową;
 • nazwa pliku, do którego uzyskano dostęp;
 • kod stanu HTTP;
 • ilość przesłanych danych;
 • adres strony, z której użytkownik przeszedł do naszej strony internetowej (adres URL strony referencyjnej);
 • przeglądarka / system operacyjny / interfejs;
 • informacje o wykorzystywanej usłudze serwera;
 • wersja protokołu.

Te anonimowe dane przechowywane są oddzielnie od jakichkolwiek danych osobowych i w związku z tym nie można ich powiązać z konkretną osobą. Dane te przesyłane są osobom trzecim tylko w przypadkach, gdy jest to wymagane prawem lub gdy jesteśmy do tego zobowiązani na mocy nakazu sądowego. Dane te nie są przekazywane do celów komercyjnych ani niekomercyjnych. Jednakże zastrzegamy sobie prawo do późniejszego wglądu w te dane, jeśli będziemy mieli powody sądzić, że ze strony internetowej korzystano w sposób nielegalny, w tym dokonywano na nią ataków typu DDoS.

b) Zarządzanie zgodami za pośrednictwem ConsentManager

Nasza witryna internetowa wykorzystuje technologię ConsentManager w celu uzyskania Państwa zgody na przechowywanie plików cookie na Państwa urządzeniu lub na stosowanie określonych technologii oraz udokumentowania tego zgodnie z wymogami w zakresie ochrony danych osobowych. Dostawcą tej technologii jest Jaohawi AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Szwecja, strona internetowa: https://www.consentmanager.de (dalej „ConsentManager”).
Gdy odwiedzają Państwo naszą witrynę internetową, nawiązywane jest połączenie z serwerami ConsentManager w celu uzyskania Państwa zgody i innych zezwoleń dotyczących wykorzystywania plików cookie. ConsentManager zapisuje plik cookie na Państwa urządzeniu, dzięki czemu Państwa przeglądarka pamięta dokonane wybory do czasu cofnięcia zgody. Zebrane w ten sposób dane są przechowywane do czasu, aż zażądają Państwo od nas ich usunięcia, sami usuną Państwo plik cookie ConsentManager lub przestanie mieć zastosowanie cel, dla którego dane te są przechowywane. Nie ma to wpływu na żadne obowiązujące ustawowe wymogi dotyczące przechowywania danych..
W każdej chwili mogą Państwo zmienić lub cofnąć udzieloną zgodę lub wprowadzone ustawienia, klikając ikonę ConsentManager w lewym dolnym rogu okna przeglądarki.
Korzystamy z usługi ConsentManager, aby uzyskać Państwa zgodę na wykorzystanie plików cookie zgodnie z wymogami prawnymi. Podstawę prawną dla tego działania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Podmioty przetwarzające

Zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych („DPA”) związaną z korzystaniem z wyżej wymienionej usługi. Umowa ta jest wymagana zgodnie z przepisami ochrony danych i zapewnia, że dane osobowe osób odwiedzających naszą witrynę internetową są przetwarzane zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z zapisami RODO.

c) Technologie Google

Ta strona internetowa korzysta z następujących technologii obsługiwanych przez spółkę Google Ireland Limited, nr w rejestrze: 368047, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (Google).

Należy pamiętać, że Google stosuje odrębną politykę prywatności. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zasady lub procedury Google. Przed skorzystaniem z naszej strony internetowej należy zapoznać się z polityką prywatności Google. Polityka prywatności Google dostępna jest tutaj: https://policies.google.com/privacy.

i. Menedżer tagów Google

Korzystamy z tej technologii do zarządzania opisanymi wcześniej usługami analitycznymi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Menedżer tagów Google wykorzystywany jest wyłącznie do implementacji tagów. Oznacza to, że: nie wykorzystuje się żadnych plików cookie ani nie gromadzi się żadnych danych osobowych. Menedżer tagów Google aktywuje inne tagi, które mogą gromadzić dane. Jednakże Menedżer tagów Google nie ma dostępu do tych danych. Jeśli zostanie dezaktywowany na poziomie domeny lub pliku cookie, będzie to miało zastosowanie do wszystkich tagów śledzenia, jeśli zostały one zaimplementowane przy pomocy Menedżera tagów Google. Więcej informacji na temat Menedżera tagów Google znajduje się na stronie https://support.google.com/tagmanager/answer/7157428?hl=en-GB.

ii. Śledzenie konwersji Google AdWords

Jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), będziemy korzystać ze śledzenia konwersji Google, by zbierać dane statystyczne dotyczące korzystania z naszej strony internetowej i by dostosować stronę do użytkownika. Jeśli użytkownik przeszedł do naszej strony internetowej poprzez reklamę Google, Google AdWords zapisze na jego komputerze plik cookie. Takie pliki cookie wygasają po 30 dniach i nie są wykorzystywane do identyfikacji użytkownika. Jeśli użytkownik odwiedzi określone podstrony na stronie internetowej klienta AdWords przed wygaśnięciem pliku cookie, Google i klient zobaczą, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę. Do każdego klienta AdWords przypisywany jest inny plik cookie. Plików cookie nie można więc śledzić na stronach internetowych innych klientów AdWords. Pliki cookie konwersji służą do tworzenia statystyk konwersji dla klientów AdWords. Klienci AdWords są informowani o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli ich reklamę, a następnie zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Jednakże nie uzyskują oni żadnych informacji, które mogłyby zostać wykorzystane do zidentyfikowania użytkowników. Można również dezaktywować pliki cookie odpowiedzialne za śledzenie konwersji, blokując w przeglądarce pliki cookie pochodzące z domeny „www.googleadservices.com”. Polityka prywatności Google dotycząca śledzenia konwersji dostępna jest tutaj: https://services.google.com/sitestats/de.html.

iii. Remarketing Google

Jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), będziemy korzystać z usługi remarketingu Google. Technologia ta umożliwia prowadzenie ukierunkowanego marketingu skierowanego do użytkowników obecnych w sieci partnerskiej Google, którzy odwiedzili już nasze strony internetowe oraz usługi online i wyrazili zainteresowanie naszą ofertą przedstawioną na tych stronach. Reklamy są wyświetlane z wykorzystaniem plików cookie. Te pliki tekstowe są wykorzystywane do analizy tego, co robią użytkownicy podczas odwiedzania strony internetowej, po to, by dostarczać im ukierunkowane rekomendacje i reklamy oparte na zainteresowaniach.

iv. Mapy Google

Jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), ta strona internetowa będzie wykorzystywać Mapy Google w celu dostarczania map i planów placówek. Za każdym razem, gdy użytkownik korzysta z Map Google, Google zapisuje plik cookie w celu przetwarzania ustawień i danych użytkownika podczas przeglądania strony, na której znajduje się element Mapy Google. Plik cookie zapisany przez Google zazwyczaj nie zostaje usunięty po zamknięciu przeglądarki, lecz wygasa po pewnym czasie, o ile nie został ręcznie usunięty przez użytkownika.
Korzystanie z Map Google oraz uzyskiwanie informacji za pośrednictwem Map Google podlega Warunkom użytkowania Google (http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html) oraz dodatkowemu regulaminowi Map Google (https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html).

v. Google Fonts

Jeśli wyrazisz na to wcześniej zgodę (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) DSGVO), używamy czcionek dostarczonych przez Google. Google Fonts zapewnia wysoką jakość wyświetlania. Ponadto czcionki Google Fonts są automatycznie optymalizowane dla stron internetowych, co pozwala zaoszczędzić objętość danych i zapewnia szybki czas ładowania. Problemy wynikające z różnych systemów syntezy obrazu (renderowania) w różnych przeglądarkach, systemach operacyjnych i urządzeniach mobilnych są w dużej mierze unikane dzięki zastosowaniu Google Fonts. Korzystając z Google Fonts, czcionki są przeładowywane przez serwer Google. To zewnętrzne wywołanie przekazuje dane do serwerów Google. W ten sposób Google rozpoznaje również, że użytkownik lub jego adres IP odwiedza naszą stronę internetową. Google Fonts przechowuje CSS i żądania czcionek bezpiecznie w Google.
Warunki użytkowania Google można znaleźć pod adresem Warunki użytkowania Google - Polityka prywatności i warunki użytkowania - Google.
Więcej szczegółów na temat Google Fonts można znaleźć na stronie Często zadawane pytania | Google Fonts | Google Developers.

d) YouTube

Jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), nasza strona internetowa będzie korzystać z wtyczek (tj. opcjonalnych składników oprogramowania, które ulepszają istniejące oprogramowanie) z serwisu YouTube, który jest obsługiwany przez Google. Operatorem jest YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Odwiedzenie którejkolwiek z naszych stron zawierających wtyczkę YouTube wiąże się z nawiązaniem połączenia z serwerami YouTube. W ten sposób serwer YouTube otrzyma informację o tym, które z naszych stron odwiedził użytkownik. Jeśli użytkownik jest zalogowany na koncie YouTube, YouTube będzie mógł powiązać jego zachowanie w sieci bezpośrednio z jego profilem. Korzystamy z YouTube, aby przedstawiać zawartości online w sposób atrakcyjny. Więcej informacji na temat sposobów przetwarzania danych użytkowników znajduje się w polityce prywatności YouTube: https://policies.google.com/privacy.

e) Facebook Pixel

Jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), nasza strona internetowa będzie wykorzystywać piksel działań użytkownika spółki Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook) do śledzenia konwersji. Służy on do śledzenia zachowań odwiedzających po ich przejściu do strony internetowej po kliknięciu reklamy na Facebooku. Pozwala nam to na ocenę skuteczności reklamy na Facebooku dla celów statystycznych i badań rynkowych oraz optymalizację naszych przyszłych działań marketingowych. Dane, które gromadzimy jako operator tej strony internetowej, są zanonimizowane. To oznacza, że nie możemy ich powiązać z poszczególnymi użytkownikami. Jednakże ponieważ dane są przechowywane i przetwarzane przez Facebook, mogą one zostać powiązane z profilem użytkownika na tym portalu. Co więcej, Facebook może wykorzystać te dane do swoich własnych celów reklamowych, zgodnie z Zasadami dotyczącymi danych portalu Facebook. Pozwala to Facebookowi na wyświetlanie reklam na stronach internetowych Facebooka oraz poza Facebookiem. Nie mamy wpływu na wykorzystywanie tych danych. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych dostępnych jest w Polityce prywatności Facebooka: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

f) LinkedIn

Jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), nasza strona internetowa będzie wykorzystywać funkcje, takie jak technologia analizy i śledzenia konwersji udostępniana przez platformę LinkedIn Inc. (2029 Stierlin Ct, Mountain View, CA 94043, USA, „LinkedIn”). Wykorzystujemy tę technologię w celu wyświetlania reklam odpowiednich dla użytkownika w oparciu o jego zainteresowania. LinkedIn dostarcza nam również zbiorcze i anonimowe raporty dotyczące aktywności reklamowej oraz informacje na temat obsługi naszej strony internetowej przez użytkownika. Do tego celu LinkedIn wykorzystuje kod JavaScript i pliki cookie. Odpowiadają one za rejestrowanie danych dotyczących sposobu korzystania z naszej strony internetowej przez użytkownika, w tym adresów URL, adresów URL stron referencyjnych, adresów IP, właściwości urządzenia i przeglądarki, znaczników czasu i wyświetleń strony. Dane te są szyfrowane i analizowane w ciągu siedmiu dni. Zanonimizowane dane są usuwane w ciągu 90 dni. LinkedIn nie udostępnia żadnych danych osobowych właścicielowi strony internetowej; dostarcza wyłącznie raporty w formie podsumowania dotyczącego grupy docelowej, do której skierowana jest strona internetowa, oraz wyników związanych z reklamami umieszczanymi na stronie internetowej. Gromadzone informacje są również przetwarzane na serwerach LinkedIn Inc. w USA zgodnie ze standardowymi klauzulami umownymi UE. Więcej informacji znajduje się w polityce ochrony prywatności LinkedIn: https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy?.

g) etracker

Nasza strona internetowa korzysta z usługi analitycznej etracker. etracker jest obsługiwany przez etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Niemcy. Dane mogą być wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników pod pseudonimem. Technologia wykorzystuje pliki cookies – użytkownik zostanie wcześniej poproszony o wyrażenie zgody na ich użycie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Pliki cookie pozwalają stronie rozpoznać przeglądarkę użytkownika. Uzyskane dane nie będą wykorzystywane do osobistej identyfikacji osób odwiedzających tę stronę internetową bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane nie będą łączone z danymi osobowymi właściciela pseudonimu. Wszystkie dane generowane przez etracker są przetwarzane i przechowywane w Niemczech, co potwierdził niezależny audyt zakończony otrzymaniem znaku „ePrivacyseal”. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności etracker: http://www.etracker.com/de/datenschutz.html.

h) Śledzenie w Sitecore

Jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), ta strona internetowa będzie korzystać z usługi analizy sieci Sitecore, co pozwoli nam uczynić naszą stronę bardziej przyjazną dla klienta. Więcej informacji o przetwarzaniu danych przez Sitecore i politykę prywatności Sitecore można znaleźć pod adresem http://www.sitecore.net/legal/privacy-policy.aspx. Więcej informacji na temat plików cookie, z których korzysta ta technologia, można znaleźć pod adresem http://www.sitecore.net/legal/privacy-policy.aspx.

i) amCharts

Korzystamy z usługi amCharts firmy Antanas Marcelionis do wyświetlania lokalizacji naszych placówek na naszej stronie internetowej (https://www.amcharts.com). Jest to wymagane, aby strona działała poprawnie. Dlatego podstawą prawną przetwarzania powiązanych danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. amCharts wykorzystuje dane klienta wyłącznie do wyświetlania funkcji mapy i tymczasowego przechowywania ustawień. Dane te mogą obejmować adresy IP i dane dotyczące lokalizacji użytkowników; nie będą one jednak zbierane bez zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane mogą być przetwarzane w USA. W takich przypadkach zawieramy standardowe klauzule umowne UE z podmiotem przetwarzającym dane. Więcej informacji znajduje się w polityce ochrony prywatności amCharts: https://www.amcharts.com/privacy-policy/.

j) Leadlab

Nasza strona internetowa wykorzystuje Leadlab spółki WiredMinds GmbH, Lindenspürstraße 32, 70176 Stuttgart, Niemcy. Leadlab przetwarza dane w zanonimizowanej formie w celu analizy i optymalizacji naszej strony internetowej. Wszelkie pliki cookie związane z tym procesem będą wykorzystywane wyłącznie za uprzednią zgodą użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Jednakże Leadlab zwykle nie używa plików cookie. Generuje również tylko dane dotyczące osób prawnych, a nie osób fizycznych. Leadlab opiera się na tagach pikselowych. Tagi pikselowe to małe elementy JavaScript na stronie internetowej. Gromadzenie i analizowanie danych dostarcza informacji o działaniach użytkowników odwiedzających naszą stronę. Obejmuje to gromadzenie informacji na temat zainteresowań użytkownika na podstawie sposobu korzystania ze stron internetowych, a także na temat geograficznej lokalizacji osób odwiedzających te strony.

k) UCommerce

Współpracujemy z operatorem sklepu internetowego Ucommerce ApS, Klostergade 28, 2, DK-8000 Aarhus, nr CVR 32267149. W przypadku składania zamówień w sklepie internetowym przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do przeprowadzenia transakcji biznesowych i umownych. Podstawę prawną dla tego działania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane są gromadzone, przechowywane i, w razie potrzeby, przekazywane w zakresie, w jakim jest to konieczne do świadczenia usług przewidzianych w umowie. Dane obowiązkowe są specjalnie oznaczone w sklepie internetowym; bez ich podania zawarcie umowy nie jest możliwe. Długość okresu przechowywania danych zależy od wymogów przepisów prawa handlowego i podatkowego i może wynosić do 10 lat.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez spółkę UCommerce oraz obowiązujące w niej zasady ochrony danych można znaleźć pod adresem https://ucommerce.net/contact-us/data-privacy-and-cookie-policy.

l) Adyen

Współpracujemy z dostawcą usług płatniczych Adyen N.V. Przetwarzanie płatności (dokonanej np. za pośrednictwem karty kredytowej, EPS, Giropay, iDEAL, Paypal, Klarna, Google Pay lub Apple Pay) przeprowadza spółka Adyen N.V. German Branch, Friedrichstraße 63, 10117 Berlin, której przekazujemy dane przesłane przez użytkownika w trakcie procesu składania zamówienia razem z informacjami dotyczącymi zamówienia, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane użytkownika będą przekazywane dostawcy usług płatniczych, spółce Adyen, w celu przetwarzania płatności i wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji tego celu. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez spółkę Adyen oraz obowiązującą w niej politykę prywatności można znaleźć pod adresem www.adyen.com/de_DE/richtlinien-und-haftungsausschluss/privacy-policy.

m) Hosting i sieci dostarczania treści (CDN)

Hosting treści naszej witryny internetowej prowadzimy u następujących dostawców:

i. Hetzner

Usługę tę realizuje Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen (dalej „Hetzner”).

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności firmy Hetzner: https://www.hetzner.com/de/rechtliches/datenschutz.

Korzystamy z informacji przekazanych przez firmę Hetzner na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W naszym uzasadnionym interesie leży zapewnienie jak największej niezawodności działania naszej witryny internetowej. Jeżeli zostaną Państwo poproszeni o wyrażenie odpowiedniej zgody, przetwarzanie będzie mieć miejsce wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz § 25 ust. 1 niemieckiej ustawy o ochronie danych telekomunikacyjnych (TTDSG), jeżeli zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji na urządzeniu końcowym użytkownika (np. cyfrowy fingerprint urządzenia), określone w TTDSG. Zgodę taką zawsze można wycofać.

Podmioty przetwarzające

Zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych („DPA”) związaną z korzystaniem z wyżej wymienionej usługi. Umowa ta jest wymagana zgodnie z przepisami ochrony danych i zapewnia, że dane osobowe osób odwiedzających naszą witrynę internetową są przetwarzane zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z zapisami RODO.

ii. Amazon CloudFront CDN

Korzystamy z sieci dostarczania treści Amazon CloudFront CDN. Usługę tę świadczy Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luksemburg (dalej „Amazon”).

Amazon CloudFront CDN to rozproszona w skali globalnej sieć dostarczania treści. Informacje przekazywane między Państwa przeglądarką a naszą witryną internetową są przekierowywane poprzez sieć dostarczania treści. Umożliwia nam to zwiększenie globalnej dostępności i wydajności naszej witryny internetowej.

Korzystanie z sieci Amazon CloudFront CDN wynika z naszego uzasadnionego interesu polegającego na zapewnieniu jak największego bezpieczeństwa i funkcjonalności naszej witryny internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Transfer danych do Stanów Zjednoczonych odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Więcej szczegółów dostępnych jest pod adresem: https://aws.amazon.com/de/blogs/security/aws-gdpr-data-processing-addendum/.

Dodatkowe informacje o Amazon CloudFront CDN można znaleźć tutaj: https://d1.awsstatic.com/legal/privacypolicy/AWS_Privacy_Notice__German_Translation.pdf.

Podmioty przetwarzające

Zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych („DPA”) związaną z korzystaniem z wyżej wymienionej usługi. Umowa ta jest wymagana zgodnie z przepisami ochrony danych i zapewnia, że dane osobowe osób odwiedzających naszą witrynę internetową są przetwarzane zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z zapisami RODO.

iii. Amazon Web Services (AWS)

Usługę tę świadczy Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, 1855, Luksemburg (dalej „AWS”).

Ilekroć odwiedzają Państwo naszą witrynę internetową, Państwa dane osobowe będą przetwarzane na serwerach AWS. Państwa dane osobowe mogą również być przekazywane do spółki holdingowej AWS z siedzibą w USA. Transfer danych do Stanów Zjednoczonych odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Więcej szczegółów dostępnych jest pod adresem: https://aws.amazon.com/de/blogs/security/aws-gdpr-data-processing-addendum/.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, należy zapoznać się z polityką prywatności AWS: https://aws.amazon.com/de/privacy/?nc1=f_pr.

Korzystanie z usług AWS oparte jest na zapisach art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W naszym uzasadnionym interesie leży zapewnienie jak największej niezawodności działania naszej witryny internetowej. Jeżeli zostaną Państwo poproszeni o wyrażenie odpowiedniej zgody, przetwarzanie będzie mieć miejsce wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz § 25 ust. 1 niemieckiej ustawy o ochronie danych telekomunikacyjnych (TTDSG), jeżeli zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji na urządzeniu końcowym użytkownika (np. cyfrowy fingerprint urządzenia), określone w TTDSG. Zgodę taką zawsze można wycofać.

Podmioty przetwarzające

Zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych („DPA”) związaną z korzystaniem z wyżej wymienionej usługi. Umowa ta jest wymagana zgodnie z przepisami ochrony danych i zapewnia, że dane osobowe osób odwiedzających naszą witrynę internetową są przetwarzane zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z zapisami RODO.

n) Userlike z rozszerzonymi funkcjami ochrony danych

Wykorzystujemy usługę Userlike (dalej „Userlike”) do przetwarzania zgłoszeń użytkowników za pośrednictwem naszych kanałów wsparcia lub poprzez systemy czatu na żywo. Usługę tę świadczy spółka Userlike UG (haftungsbeschränkt), Probsteigasse 44-46, 50670 Kolonia, Niemcy.

Wiadomości, które Państwo do nas wysyłają, mogą być przechowywane w systemie obsługi zgłoszeń Userlike lub mogą na nie odpowiadać nasi pracownicy na czacie na żywo. W momencie kontaktu Państwa z nami za pośrednictwem Userlike, zarówno my, jak i Userlike będziemy przechowywać następujące dane: imię i nazwisko oraz adres e-mail, o ile podali je Państwo, a także historię czatu. Dane te są zestawiane w postaci profilu.

Przechowujemy wszelkie przesłane do nas wiadomości do czasu, aż zwrócą się Państwo do nas z prośbą o ich usunięcie lub cel, dla którego dane te są przechowywane, nie będzie miał już zastosowania (np. po zakończeniu przetwarzania Państwa zapytania). Nie ma to wpływu na żadne obowiązujące przepisy ustawowe, w szczególności na ustawowe okresy przechowywania danych.

Korzystanie z usługi Userlike oparte jest na zapisach art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W naszym uzasadnionym interesie leży jak najszybsze, niezawodne i skuteczne przetwarzanie Państwa zapytań. Jeżeli zostaną Państwo poproszeni o wyrażenie odpowiedniej zgody, przetwarzanie będzie mieć miejsce wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz § 25 ust. 1 niemieckiej ustawy o ochronie danych telekomunikacyjnych (TTDSG), jeżeli zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji na urządzeniu końcowym użytkownika (np. cyfrowy fingerprint urządzenia), określone w TTDSG. Zgodę taką zawsze można wycofać.

Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności Userlike pod adresem: https://www.userlike.com/de/data-privacy i https://www.userlike.com/de/blog/live-chat-software-datenschutz-dsgvo.

Podmioty przetwarzające

WZawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych („DPA”) związaną z korzystaniem z wyżej wymienionej usługi. Umowa ta jest wymagana zgodnie z przepisami ochrony danych i zapewnia, że dane osobowe osób odwiedzających naszą witrynę internetową są przetwarzane zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z zapisami RODO.

 

10. Obecność w mediach społecznościowych / przetwarzanie danych przez portale społecznościowe

Prowadzimy publicznie dostępne profile na portalach społecznościowych wymienionych poniżej.

Portale społecznościowe, takie jak Facebook czy Xing, mogą analizować zachowanie użytkowników podczas odwiedzania ich strony internetowej lub innych stron zawierających zintegrowane elementy portali społecznościowych (np. przyciski polubienia czy banery reklamowe). Odwiedzając nasze profile w mediach społecznościowych, użytkownik uruchamia liczne procesy przetwarzania, które są istotne z perspektywy ochrony danych.

Szczegóły: jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie na portalu społecznościowym i odwiedza nasz profil, operator tego portalu społecznościowego może zazwyczaj powiązać tę wizytę z kontem użytkownika. Jednak dane osobowe użytkownika mogą być gromadzone nawet wtedy, gdy nie jest on zalogowany lub nie ma konta na danym portalu społecznościowym. Gromadzenie danych odbywa się między innymi przy użyciu plików cookie, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika, lub poprzez zapisanie adresu IP użytkownika.

Przy pomocy tak zgromadzonych danych operatorzy portali społecznościowych mogą tworzyć profile użytkowników, w których zapisują ich preferencje i zainteresowania. W ten sposób na danym portalu społecznościowym oraz poza nim mogą być wyświetlane reklamy oparte na zainteresowaniach. W przypadku, gdy użytkownik ma konto na danym portalu społecznościowym, reklamy oparte na zainteresowaniach mogą być wyświetlane na wszystkich urządzeniach, na których jest zalogowany w portalu.

Nie jesteśmy w stanie dokładnie śledzić procesów przetwarzania zachodzących na portalach społecznościowych. Zależnie od dostawcy operatorzy portali społecznościowych mogą prowadzić dalsze procesy przetwarzania. Szczegółowe informacje można znaleźć w regulaminach oraz politykach ochrony danych portali społecznościowych.

a) Podstawa prawna

Nasza obecność w mediach społecznościowych ma na celu zapewnienie nam jak największej widoczności w internecie. Jest to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Procesy analizy prowadzone przez portale społecznościowe mogą być oparte na innych podstawach prawnych, które powinny zostać wskazane przez operatorów portali społecznościowych (np. na zgodzie, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

b) Strona odpowiedzialna i egzekwowanie praw

Gdy użytkownik odwiedza jeden z naszych profili w mediach społecznościowych (np. na Facebooku), razem z operatorem platformy społecznościowej wspólnie odpowiadamy za procesy przetwarzania danych, jakie zostaną przeprowadzone w trakcie tej wizyty. Co do zasady użytkownicy mogą egzekwować swoje prawa (do uzyskania informacji, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych i złożenia skargi) zarówno wobec nas, jak i wobec operatora danego portalu społecznościowego (np. Facebooka).
Należy mieć na uwadze, że pomimo współdzielonej odpowiedzialności z operatorami portalu społecznościowego nie mamy pełnego wpływu na procedury przetwarzania danych na portalach społecznościowych. Nasze możliwości w dużej mierze zależą od polityki korporacyjnej danego dostawcy.

c) Okres przechowywania

Dane zgromadzone bezpośrednio przez nas za pośrednictwem mediów społecznościowych zostaną usunięte z naszych systemów, gdy cel, w którym były przechowywane, przestanie mieć zastosowanie albo gdy użytkownik poprosi o ich usunięcie lub wycofa zgodę na ich przechowywanie. Trwałe pliki cookie pozostaną na urządzeniu końcowym do czasu ich usunięcia przez użytkownika. Obowiązkowe zapisy prawne, w tym te dotyczące okresów przechowywania, pozostają w mocy.
Nie mamy wpływu na okres przechowywania danych użytkownika przez operatorów portali społecznościowych do ich własnych celów. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy skontaktować się bezpośrednio z operatorami portali społecznościowych (np. zapoznać się z ich polityką prywatności, patrz poniżej).

d) Szczegółowe informacje o portalach społecznościowych

i. Facebook

Prowadzimy profil na portalu Facebook. Dostawcą w tym przypadku jest spółka Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA.

Zawarliśmy ze spółką Facebook umowę dotyczącą wspólnej odpowiedzialności za przetwarzanie danych (załącznik dotyczący administratora). W umowie określono procesy przetwarzania danych zachodzące podczas odwiedzania naszej strony na Facebooku przez użytkownika, za które odpowiadamy my lub Facebook. Umowa ta dostępna jest pod adresem: www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.
Ustawienia dotyczące reklam można zmieniać na koncie użytkownika. Aby to zrobić, należy kliknąć link i się zalogować: www.facebook.com/settings. Szczegółowe informacje dostępne są w polityce prywatności portalu Facebook: www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

ii. Instagram

Prowadzimy profil na portalu Instagram. Dostawcą w tym przypadku jest spółka Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób Instagram posługuje się danymi osobowymi użytkowników, dostępne są w polityce prywatności portalu Instagram: help.instagram.com/519522125107875.

iii. XING

Prowadzimy profil na portalu XING. Dostawcą w tym przypadku jest spółka XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób XING posługuje się danymi osobowymi użytkowników, dostępne są w polityce prywatności portalu XING: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

iv. LinkedIn

Prowadzimy profil na portalu LinkedIn. Dostawcą w tym przypadku jest spółka LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia. LinkedIn korzysta ze standardowych klauzul umownych (lub klauzul modelowych UE) w celu przenoszenia danych osobowych poza terytorium Unii Europejskiej. LinkedIn korzysta z reklamowych plików cookie. Reklamowe pliki cookie w portalu LinkedIn można dezaktywować, klikając link: www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.
Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób LinkedIn posługuje się danymi osobowymi użytkowników, dostępne są w polityce prywatności portalu LinkedIn: www.linkedin.com/legal/privacy-policy/

v. LinkedIn Insight

Niniejsza witryna internetowa korzysta z narzędzia do retargetingu i konwersji dostarczanego przez LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia, które może służyć do wyświetlania użytkownikom tej witryny spersonalizowanych reklam na platformie „LinkedIn”.
W tym celu podczas przeglądania naszej witryny internetowej w przeglądarce Państwa urządzenia końcowego zapisywany jest mały plik tekstowy zwany plikiem cookie. Plik cookie traci ważność po 120 dniach. Podczas odwiedzania przez użytkownika określonych stron tej witryny, gdy jest zalogowany na swoim koncie LinkedIn, nawiązywane jest połączenie z serwerami LinkedIn w celu wyświetlania na platformie reklam dostosowanych do zainteresowań użytkownika. Plik cookie umożliwia również sporządzanie anonimowych raportów na temat skuteczności reklam na LinkedIn, a także informacji na temat interakcji użytkowników z naszą witryną, które są przekazywane nam i LinkedIn. Reklamy nie będą wyświetlane, a raporty statystyczne nie będą sporządzane, jeżeli użytkownik nie będzie zalogowany na swoim koncie LinkedIn podczas korzystania z naszej witryny. Informacje uzyskiwane z wykorzystaniem plików cookie nigdy nie umożliwiają identyfikacji danego użytkownika. Wszystkie opisane powyżej sposoby przetwarzania danych, w szczególności ustawienia plików cookie w celu odczytywania informacji na Państwa urządzeniu, będą wykonywane tylko wtedy, gdy udzielą nam Państwo na to wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Mogą Państwo w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, dezaktywując tę usługę w narzędziu „Cookie Consent Tool” dostępnym w witrynie internetowej.
Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób LinkedIn posługuje się danymi osobowymi użytkowników, dostępne są w polityce prywatności portalu LinkedIn: www.linkedin.com/legal/privacy-policy/

vi. LinkedIn Marketing Solutions

W naszej witrynie internetowej korzystamy z usługi „LinkedIn Marketing Solutions”. Jej dostawcą jest spółka LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia (dalej „LinkedIn”). Daje nam możliwość przekierowywania użytkowników naszej witryny do dodatkowych treści, które mogą ich zainteresować, na podstawie sposobu korzystania przez nich z sieci społecznościowej LinkedIn. Treści te są wyświetlane na podstawie opartej na plikach cookie analizy wcześniejszych zachowań użytkowników, przy czym nie dochodzi do zapisu danych osobowych. Aby wyświetlić Państwu treści odzwierciedlające Państwa zainteresowania, przechowujemy na Państwa komputerze lub urządzeniu mobilnym małe pliki tekstowe zwane plikami cookie w celu gromadzenia pseudonimizowanych danych o Państwa zachowaniach podczas przeglądania witryny, aby dostosować treści na podstawie zapisanych informacji.
Informacje te mogą być przypisywane do użytkownika przy użyciu dalszych informacji, które LinkedIn przechowuje na temat użytkownika, np. w wyniku posiadania przez użytkownika konta na portalu społecznościowym „LinkedIn”. LinkedIn wykorzystuje algorytm do analizowania zachowań związanych z przeglądaniem stron internetowych, dzięki czemu może wyświetlać na koncie LinkedIn użytkownika ukierunkowane rekomendacje dotyczące produktów w postaci spersonalizowanych banerów reklamowych. LinkedIn może również zestawić informacje zebrane za pośrednictwem plików cookie z innymi informacjami zebranymi za pośrednictwem innych stron internetowych lub w związku z korzystaniem z portalu społecznościowego „LinkedIn”, celem tworzenia pseudonimizowanych profili użytkowania. Niemniej jednak w żadnym wypadku gromadzone informacje nie mogą być wykorzystywane do identyfikacji osób odwiedzających tę witrynę.
Wszystkie opisane powyżej sposoby przetwarzania danych, w szczególności ustawienia plików cookie w celu odczytywania informacji na Państwa urządzeniu, będą wykonywane tylko wtedy, gdy udzielą nam Państwo na to wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Mogą Państwo w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, dezaktywując tę usługę w narzędziu „Cookie Consent Tool” dostępnym w witrynie internetowej.
Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób LinkedIn posługuje się danymi osobowymi użytkowników, dostępne są w polityce prywatności portalu LinkedIn: www.linkedin.com/legal/privacy-policy/

vii. LinkedIn Analytics i LinkedIn Ads

Na naszej witrynie korzystamy z technologii śledzenia konwersji i funkcji retargetingu udostępnianej przez LinkedIn Corporation. Technologię tę można wykorzystać do dostarczania użytkownikom witryny spersonalizowanych reklam na LinkedIn. W celu tworzenia anonimowych raportów na temat wydajności reklam, a także informacji o sposobach interakcji użytkowników z witryną, w witrynie osadzony jest tag LinkedIn Insight. Umożliwia to nawiązywanie połączenia z serwerem LinkedIn, w momencie gdy użytkownik odwiedza witrynę, będąc zalogowanym na swoim koncie LinkedIn. Polityka prywatności LinkedIn (dostępna na stronie https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy) zawiera dodatkowe informacje na temat sposobów gromadzenia i wykorzystywania Państwa danych, a także opcji i praw, które Państwo posiadają i z których mogą skorzystać w celu ochrony swojej prywatności. Gdy są Państwo zalogowani w serwisie LinkedIn, mogą Państwo w każdej chwili wyłączyć gromadzenie danych pod następującym linkiem: https://www.linkedin.com/psettings/enhanced-advertising.

 

11. Wykorzystywanie i udostępnianie danych osobowych osobom trzecim

Dane osobowe użytkownika będziemy udostępniać spółkom z Grupy Blickle lub dystrybutorom: (i) w celu dostarczania usług lub informacji, o które prosi użytkownik, lub (ii) na podstawie zgody użytkownika. Użytkownik zostanie z wyprzedzeniem poinformowany, jeśli spółka z Grupy Blickle lub dystrybutor będą chcieli wykorzystać jego dane osobowe w nowym celu.

Niektóre funkcje naszej strony są udostępniane we współpracy z osobami trzecimi. Wiąże się to z przekazaniem tym dostawcom danych osobowych. Są to przykładowo: dostarczanie paczek, wysyłanie listów lub e-maili, analiza baz danych, usługi IT, reklama, przetwarzanie płatności i obsługa klienta. Ci usługodawcy mają dostęp do danych osobowych koniecznych do wykonania powierzonych im zadań. Jednakże nie mogą oni wykorzystywać tych danych do żadnych innych celów. Są oni również zobowiązani do postępowania z tymi danymi zgodnie z niniejszą Polityką prywatności oraz RODO. Jeżeli którykolwiek z tych podwykonawców jest uznawany za podmiot przetwarzający zgodnie z art. 28 RODO, zawarliśmy z nim odpowiednie umowy. Te osoby trzecie zostały starannie wybrane. To samo ma zastosowanie w przypadku wspólnej odpowiedzialności. Podjęliśmy stosowne kroki w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony wszelkich przekazywanych przez nas danych osobowych.

Jeśli użytkownik zleci nam świadczenie usługi, jego dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia (np. do przetwarzania próśb o udzielenie informacji lub do zamawiania broszur). Obejmuje to również przekazywanie danych wykonawcom usług transportowych, firmom kredytowym lub innym usługodawcom, którzy świadczą na naszą rzecz usługi lub zarządzają umowami.

Stosuje się następujące wyjątki: przekazujemy informacje o kontach i dane osobowe klientów, gdy jest to wymagane przez prawo lub konieczne w wyjątkowych okolicznościach w celu ochrony naszych praw oraz praw naszych klientów i osób trzecich, np. w przypadku ataków na naszą infrastrukturę sieciową. Może to obejmować wymianę danych z firmami specjalizującymi się w zapobieganiu nadużyciom oraz oszustwom związanym z kartami kredytowymi lub bezpieczeństwem informatycznym i minimalizowaniu ich skutków. Wyraźnie stwierdzamy, że w tym kontekście nie będzie miało miejsca przekazywanie danych tym firmom do użytku do celów ekonomicznych, sprzeczne z niniejszą Polityką prywatności.

Nie będziemy w żaden inny sposób ujawniać ani w szczególności sprzedawać danych osobowych użytkownika osobom trzecim.

 

12. Przesyłanie danych osobowych do państw trzecich

Dane są przekazywane wyłącznie do państw trzecich o odpowiednim poziomie ochrony lub na podstawie określonych gwarancji, np. zobowiązań umownych opartych na tzw. standardowych klauzulach umownych Komisji Europejskiej. Przykładowo adresy IP i tzw. „linki polecające” lub identyfikatory internetowe mogą być przesyłane w zależności od ustawień przeglądarki. Ze względu na sposób łączenia takich danych, za które nie ponosimy odpowiedzialności, możliwe jest gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych użytkownika poza zakresem RODO.

 

13. Poufność

Mamy świadomość, że niektóre dane podawane przez użytkowników mogą być poufne. Nie będziemy sprzedawać, wypożyczać, rozpowszechniać ani wykorzystywać komercyjnie danych osobowych użytkowników. Wyjątkiem może być przekazywanie danych naszym usługodawcom, jak opisano w niniejszej Polityce prywatności. Gwarantujemy, że dane osobowe użytkowników będą traktowane jako poufne. Będziemy chronić dane osobowe użytkowników zgodnie z naszą polityką dotyczącą danych oraz wszystkimi odpowiednimi wymogami i przepisami prawnymi.

 

14. Bezpieczeństwo danych

Stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa zgodnie z aktualnym stanem techniki w celu ochrony udostępnionych nam przez użytkownika danych przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. Dane użytkowników są zapisywane w bezpiecznym środowisku operacyjnym, niedostępnym dla ogółu. Nasze środki bezpieczeństwa są okresowo sprawdzane i stale ulepszane z uwzględnieniem postępu technologicznego.
Jeżeli użytkownik chce skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, pragniemy zaznaczyć, że poufność przekazywanych informacji nie jest gwarantowana w przypadku nieszyfrowanych wiadomości e-mail. Do zawartości nieszyfrowanych wiadomości e-mail mogą mieć dostęp osoby trzecie. W związku z tym zalecamy, by poufne informacje przesyłać w formie zaszyfrowanej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej lub pocztą.
Adres e-mail użytkownika będzie wykorzystywany wyłącznie do korespondencji. Nie będzie on wykorzystywany w żaden inny sposób ani ujawniany osobom trzecim.

 

15. Ochrona danych użytkownika przy użyciu protokołu TLS (SSL)

Do bezpiecznej transmisji danych w Internecie używamy hybrydowego protokołu szyfrującego Transport Layer Security (TLS), znanego pod nazwą poprzednika Secure Sockets Layer (SSL). Oprogramowanie szyfruje przesyłane przez użytkownika informacje. Wszystkie informacje objęte ochroną danych są przechowywane w postaci zaszyfrowanej w chronionej bazie danych.

 

Status niniejszej Polityki prywatności oraz wprowadzanie zmian

Niniejsza Polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana 12 lutego 2021 r. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie prywatności, ze skutkiem na przyszłość. Wszelkie zmiany będą publikowane w tym miejscu.