Informacje o produktach 

zgodnie z niem. ustawą o odpowiedzialności producenta za produkt

Podczas oceny odpowiedzialności i obowiązków producenta w odniesieniu do jego produktów należy wziąć pod uwagę wszystkie informacje na temat produktów Blickle zawarte w tym katalogu zgodnie z częścią 4 ustawy o odpowiedzialności za produkt i częścią 3(2) ustawy o bezpieczeństwie produktów. Producent nie będzie ponosić odpowiedzialności, jeśli informacje te nie będą przestrzegane.

1.0 Informacje o produktach i użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

Koła i zestawy kołowe to zgodnie z definicją części, które można wymieniać i które przeznaczone są do montowania do urządzeń, mebli, systemów transportowych lub podobnych produktów w celu uczynienia ich mobilnymi. Niniejsze informacje o produktach dotyczą kół i zestawów kołowych, a konkretnie kół i zestawów kołowych pasywnie kierujących (skrętnych) do pojazdów i sprzętu (obiektów), które są tymczasowo przemieszczane ręcznie z prędkością nie większą niż prędkość chodu pieszego (4 km/h) i nie są w ruchu ciągłym. W rozumieniu niniejszych informacji o produktach koła i zestawy kołowe są używane w następujących zakresach zastosowań:

 • Przestrzeń mieszkalna:
  • np. siedziska, meble domowe
 • Sektor usług:
  • usługi ogólne, np. wózki, meble biurowe
 • szpitale
  • np. łóżka szpitalne
 • Przemysł:
  • np. urządzenia transportowe do średnich i dużych ładunków

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem obejmuje właściwy montaż:

a) produkt musi być trwale przymocowany do obiektu we wszystkich przewidzianych do tego punktach;

b) obiekt musi w tych punktach wykazywać wystarczającą stabilność;

c) mocowanie nie może w żaden sposób ograniczać ani zmieniać funkcjonalności produktu;

d) zestawy kołowe skrętne muszą być zamocowane w taki sposób, aby obracały się wokół osi pionowych;

e) zestawy kołowe stałe muszą być zamocowane w taki sposób, aby osie koła znajdowały się w jednej linii;

f) wszystkie zestawy kołowe na obiekcie muszą mieć tę samą wysokość konstrukcyjną. Jeśli zamontowane są również zestawy kołowe stałe, można montować tylko zestawy kołowe zalecane do tego celu przez producenta;

g) koła wykonane z termoplastycznego poliuretanu (TPE) zawierają olej i mogą powodować przebarwienia kontaktowe na delikatnych powierzchniach.

W przypadku zastosowania w pomieszczeniach o dużej wilgotności, w pobliżu morza, na sprzęcie narażonym na oddziaływanie czynników atmosferycznych oraz w środowiskach agresywnych wywołujących korozję należy używać konstrukcji specjalnych.

Jeśli dla produktów standardowych w naszym aktualnym katalogu lub na stronie internetowej www.blickle.com nie został określony inny zakres temperatur, produkty Blickle nadają się do stosowania w temperaturach od 5°C do 30°C. Produkty do użytku poza tym zakresem temperatur muszą posiadać specjalną konstrukcję. W takich warunkach standardowe produkty nie mogą być używane pod nominalnym obciążeniem.

Koło, obudowa, blokada i materiały osiowe stanowią jeden zespół funkcjonalny. Blickle ponosi odpowiedzialność wyłącznie za oryginalne produkty.

Przy wyborze zestawów kołowych klient musi wziąć pod uwagę wszystkie możliwe obciążenia. Jeśli nie wszystkie obciążenia zostaną uwzględnione, należy zastosować dodatkowo współczynnik bezpieczeństwa (patrz Przewodnik po kołach i zestawach kołowych).

2.0 Niewłaściwe użytkowanie

Następujące sytuacje podano jako przykłady niewłaściwego użytkowania kół i zestawów kołowych:

a) koła i zestawy kołowe są używane do obciążeń większych niż maksymalna nośność wymieniona w katalogu lub na naszej stronie internetowej;

b) produkty są używane na nieodpowiednim lub nierównym podłożu;

c) produkty są używane w zbyt wysokich lub zbyt niskich temperaturach;

d) urządzenie jest przemieszczane na siłę pomimo zablokowania zestawu kołowego lub blokada jest używana do spowalniania;

e) produkty są narażone na działanie szczególnie agresywnych substancji;

f) produkty zostały narażone na nieprawidłowo duże obciążenia w wyniku uderzenia lub upadku;

g) istnieje możliwość, że ciało obce przedostało się pod opaskę wtłaczaną;

h) koła lub zestawy kołowe są używane przy zbyt dużych prędkościach;

i) dokonano zmian niezatwierdzonych przez producenta;

j) koła i zestawy kołowe zostały narażone na uszkodzenia mechaniczne z powodu działania czynników zewnętrznych lub na skutek kolizji;

k) wystąpiły nadmierne siły poprzeczne;

Blokady zestawów kołowych wszystkich serii nie są przeznaczone do zabezpieczania podczas przewozu i załadunku do samochodów ciężarowych, osobowych lub podobnych środków transportu. Naruszenie tego ograniczenia może spowodować uszkodzenie blokady.

3.0 Charakterystyka produktu

Jeśli na naszej stronie internetowej lub w naszych katalogach, broszurach, opisach serwisowych itp. nie podano konkretnych informacji na temat zastosowania produktu, klient powinien skontaktować się z nami w celu ustalenia, czy nasze koła i zestawy kołowe oraz ich komponenty spełniają jego oczekiwania. Więcej wytycznych można znaleźć w normach DIN, ISO i EN. Konstrukcje opracowane według specyfikacji klienta mogą odbiegać od wymagań określonych w odpowiednich normach.

W odróżnieniu od standardowego podejścia do kół i zestawów kołowych, siły hamujące zestawów kołowych z systemami hamowania zaprojektowano w taki sposób, aby zapewniały optymalną równowagę pomiędzy skutecznym hamowaniem a niskimi siłami uruchomienia hamulców.

4.0 Konserwacja produktu

Zalecana jest coroczna konserwacja / przegląd:

 1. Raz w roku należy uzupełniać w produktach smar za pomocą smarowniczki, aż niewielka jego ilość zacznie wyciekać z łożysk. Zaleca się stosowanie smaru do wielu zastosowań na bazie związków wapnia (na przykład Renolit CX-EP 2) nadającego się do używania w zakresie temperatur od -30°C do 140°C. Jeśli produkt jest używany w innych warunkach, zaleca się użycie innego smaru.
 2. Upewnić się, że wszystkie śruby są dokręcone.
 3. Sprawdzić, czy koło, głowica skrętna, blokada, blokada kierunku, hamulce i inne elementy funkcjonują prawidłowo.
 4. Sprawdzić luz na łożysku koła i głowicy skrętnej, najlepiej upewniając się, czy jest zgodny z normami DIN EN 12530 do 12533. (ISO 22881 do ISO 22884)
 5. Sprawdzić czy ciśnienie powietrza w oponach pneumatycznych jest zgodne z wartościami podanymi na naszej stronie internetowej lub w katalogu.
 6. Sprawdzić opony z pełnej gumy i bieżniki pod kątem zużycia i starcia. Wskazówka: maksymalne dopuszczalne starcie <1/2 grubości bieżnika.

W przypadku używania produktów w niestandardowych warunkach zaleca się dokonywanie powyższych pomiarów.

Można używać wyłącznie środków czyszczących niezawierających żadnych substancji mogących powodować uszkodzenia lub korozję.

Zestawy kołowe i ich komponenty należy wymieniać natychmiast po stwierdzeniu ich nieprawidłowego działania.

5.0 Zgodność produktów

Aktualne informacje na temat wytycznych i norm dotyczących wymogów związanych z bezpieczeństwem produktów oraz dostępem do rynku technicznego (np. ATEX, REACh, RoHS, PAK/GS) dostępne są na stronie www.blickle.com.

6.0 Obowiązek dostarczenia informacji i instrukcji

Zgodnie z obowiązkiem dostarczenia informacji, instrukcji i wytycznych konserwacji wynikającym z ustawy o odpowiedzialności za produkt dostarczamy następujące materiały:

 • dla sprzedawców detalicznych:
  strona internetowa oraz katalogi z produktami i informacjami dla użytkownika;
 • dla przetwórców:
  strona internetowa oraz katalogi z produktami i informacjami dla użytkownika;
 • dla użytkowników:
  informacje o produkcie i informacje dla użytkownika dostępne są na stronie internetowej www.blickle.com.

Aby zagwarantować prawidłowe działanie kół i zestawów kołowych:

 • Sprzedawcy detaliczni mają obowiązek stosowania się do niniejszych informacji o produktach (patrz 1.0–5.0) oraz informacji dla użytkownika. Mają oni również obowiązek zażądania tych informacji od producenta i przekazania ich przetwórcom.
 • Przetwórcy mają obowiązek stosowania się do niniejszych informacji o produktach (patrz 1.0–5.0) oraz informacji dla użytkownika. W razie potrzeby mają oni również obowiązek zażądania tych informacji od producenta i przekazania ich użytkownikom.

Schematy, rysunki, wymiary itp. mogą ulegać zmianom i dlatego nie należy traktować ich jako wiążących. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych w interesie postępu technicznego.