Ogólne Warunki Handlowe

1. Zakres obowiązywania niniejszych warunków
Niniejsze Warunki obowiązują w odniesieniu do współpracy handlowej z Zamawiającymz wyłączeniem wszelkich innych warunków handlowych. Porozumienia zmieniające lub uzupełniające niniejsze warunki, jak również porozumienia dodatkowe oraz warunki Zamawiającego są skuteczne wyłącznie po ich pisemnym potwierdzeniu z naszej strony. Przedstawiciele handlowi i agenci nie są uprawnieni do składania ani przyjmowania wiążących oświadczeń w naszym imieniu.

2. Oferty, dokumentacja
Nasze oferty nie są wiążące. Dane techniczne zawarte w prospektach, katalogach, materiałach drukowanych, ogłoszeniach, okólnikach i cennikach są aktualne na dzień oddania do druku i stanowią jedynie dane orientacyjne.
Dokumentacja załączona do oferty nie stanowi gwarancji właściwości ani trwałości właściwości naszych usług. Służy ona wyłącznie do celów orientacyjnych dla Zamawiającego i nie może być przekazywana osobom trzecim.

3. Zlecenia (zamówienia)
Zlecenia są wiążące dla Zamawiającego. Obowiązek po naszej stronie powstaje wyłącznie po pisemnym potwierdzeniu zamówienia. W przypadku Zamawiającego nie będącego przedsiębiorcą zlecenie uważa się za przyjęte do realizacji, jeżeli w ciągu 20 dni nie odmówimy wykonania zlecenia.

4. Ceny i płatność
Wszystkie ceny obowiązują loco zakład w Rosenfeld z wyłączeniem kosztów opakowania, opłat pocztowych, transportu i ubezpieczenia. W przypadku długoterminowych stosunków zobowiązaniowych zgodnie z § 313 niemieckiego kodeksu cywilnego zastrzegamy sobie prawo do korekty cen na wypadek zmiany poszczególnych czynników kosztowych przed terminem spełnienia przez nas świadczenia. W takim przypadku cena ulega waloryzacji stosownie do zmiany czynników kosztowych. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli wysokość ceny ulegnie zmianie o ponad 5%. Po upływie 4 miesięcy cena może być waloryzowana w odniesieniu do wszystkich umów. Należność za dostarczony towar podlega zapłacie na nasz rachunek bankowy w ciągu 10 dni po potrąceniu skonto w wysokości 2 %, a w ciągu 30 dni bez jakichkolwiek potrąceń (za dzień wykonania zobowiązania uważa się dzień uznania rachunku bankowego). Osoby, którym powierzono wykonanie zobowiązania, przedstawiciele handlowi, doradcy i agenci nie są upoważnieni do pobierania inkasa ani zawierania porozumień o odroczeniu terminu płatności. Zamawiający nie może wstrzymać płatności, uzasadniając to istnieniem roszczeń wzajemnych nie wynikających z niniejszego stosunku umownego, ani dokonywać potrąceń z należnościami, które są przez nas kwestionowane bądź nie zostały stwierdzone prawomocnym postanowieniem. Naruszenie warunków płatności lub wystąpienie okoliczności, które mogłyby spowodować obniżenie wiarygodności kredytowej Zamawiającego, powoduje natychmiastową wymagalność wszystkich naszych należności bez względu na przyjęte weksle. W wyżej wymienionych przypadkach przysługuje nam ponadto prawo do realizacji dostawy wyłącznie po uzyskaniu płatności z góry lub ustanowieniu zabezpieczenia, a także do odstąpienia od umowy po upływie stosownego dodatkowego terminu oraz do żądania odszkodowania. Miejscem wykonania zobowiązań pieniężnych są siedziby banków wyszczególnione na naszych fakturach.

5. Dopłaty z tytułu zamówień małych ilości, dostawy dodatkowe, dostawy niepełne
W przypadku zamówień małych ilości doliczamy opłaty manipulacyjne w następującej wysokości: do kwoty 50,00 EUR = 10,00 EUR powyżej kwoty 50,01 EUR do 100,00 EUR = 7,50 EUR W przypadku konstrukcji specjalnych dopuszczalne są odchyłki w ilości sztuk zamówionego towaru do 10 % na każdą dostawę.

6. Zastrzeżenie prawa własności
Zastrzegamy sobie prawo własności dostarczonego towaru do czasu zapłaty ceny sprzedaży. Jednak w obrocie handlowym nasze prawo własności wygasa dopiero z chwilą zaspokojenia wszelkich roszczeń przysługujących nam wobec Zamawiającego i wynikających ze współpracy handlowej. Zamawiający dokonuje ewentualnego przetworzenia na naszą rzecz. W przypadku dalszego przetworzenia lub połączenia z innym towarem nabywamy udział we współwłasności w wysokości wartości naszego towaru. Zamawiającemu jako odsprzedającemu przysługuje prawo zbycia zastrzeżonego towaru w ramach transakcji kupna-sprzedaży. Zabrania się Zamawiającemu dysponować towarem w inny sposób. Zamawiający z góry przelewa na naszą rzecz należności przysługujące mu z tytułu odsprzedaży w wysokości równej wartości zastrzeżonego towaru podanej na fakturze . Zamawiający jest uprawniony do ściągania przelanych należności. Na nasze żądanie Zamawiający jest zobowiązany powiadomić swoich dłużników o dokonanym przelewie wierzytelności. Uprawnienie Zamawiającego do dysponowania zastrzeżonym towarem oraz do ściągania przelanych wierzytelności wygasa w przypadku naruszenia warunków płatności, wstrzymania płatności oraz sporządzenia protestu weksla lub czeku. W wyżej wymienionych przypadkach przysługuje nam prawo do objęcia w posiadanie zastrzeżonego towaru. Koszty z tego tytułu ponosi Zamawiający. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić wystąpienie powyższych okoliczności oraz fakt dokonania zajęcia zastrzeżonego towaru lub przelanych wierzytelności przez osoby trzecie. Koszty interwencji ponosi Zamawiający. Jeżeli wartość zabezpieczeń ustanowionych na naszą rzecz przekracza wartość naszych należności łącznie o ponad 20 %, na wezwanie Zamawiającego jesteśmy zobowiązani zwolnić takie zabezpieczenia w stosownym zakresie.

7. Terminy dostaw, zwłoka
Jeżeli na skutek niemożliwych do przewidzenia bądź niezawinionych przez nas zdarzeń, którym nie można było zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, dojdzie do opóźnienia realizacji naszych świadczeń, to termin spełnienia świadczenia przedłuża się odpowiednio. Strony zgodnie ustalą nowe terminy. Bieg terminu dostawy rozpoczyna się z chwilą wysłania przez nas pisemnego potwierdzenia zamówienia, jednak nie wcześniej niż: przed wpłynięciem uzgodnionej płatności z góry, dostarczeniem wszystkich dokumentów koniecznych do wykonania zamówienia i wyjaśnieniem wszelkich szczegółowych kwestii technicznych. Zamawiający jest zobowiązany spełnić wszystkie ciążące na nim zobowiązania warunkujące terminową realizację transakcji. Uzgodnione terminy dostaw uważa się za zachowane z chwilą złożenia przez nas oświadczenia o gotowości spełnienia świadczenia.

8. Wysyłka, przejście ryzyka
Wszelkie ryzyko przechodzi na Zamawiającego najpóźniej z chwilą, gdy przedmiot opuści teren naszego zakładu. Powyższe postanowienie obowiązuje również w sytuacji, gdy realizujemy transport naszymi własnymi środkami transportu. Jeżeli wysyłka opóźnia się z powodu wystąpienia okoliczności, za które nie ponosimy odpowiedzialności, wszelkie ryzyko przechodzi na Zamawiającego z dniem zgłoszenia gotowości do wysyłki. Jeżeli mimo zgłoszonej gotowości do wysyłki Zamawiający nie odbierze niezwłocznie przedmiotów dostawy, przechowujemy je w miarę naszych możliwości na rzecz i ryzyko Zamawiającego. Powyższy fakt przechowania przez nas przedmiotów dostawy nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku dokonania zapłaty, który to obowiązek powstaje z chwilą udostępnienia mu przedmiotów.

9. Obowiązek sprawdzenia i obowiązek zgłoszenia wad
Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego sprawdzenia naszych świadczeń i pisemnego zgłoszenia wad w ciągu najpóźniej 14 dni od przyjęcia towaru lub wykonania świadczenia w miejscu przeznaczenia. Po przekroczeniu terminu na złożenie reklamacji lub zgłoszenie wad dostawę i świadczenie uznaje się za przyjęte. Wady ukryte należy zgłosić w ciągu 14 dni od ich stwierdzenia.

10. Rękojmia, odpowiedzialność za wady
Okres rękojmi wynosi 24 miesięcy. W przypadku dostawy wadliwego towaru/wadliwego spełnienia świadczenia Zamawiającemu przysługuje roszczenie o naprawę lub wymianę na towar wolny od wad/spełnienie świadczenia wolnego od wad. Przysługuje nam prawo do odmowy wykonania naprawy lub wymiany na towar wolny od wad/spełnienia świadczenia wolnego od wad, jeżeli wiązałoby się to z nieproporcjonalnie wysokimi kosztami. Zamawiający może żądać unieważnienia transakcji sprzedaży lub obniżenia ceny sprzedaży oraz odszkodowania, o którym mowa w punkcie 11, jeżeli druga naprawa nie przyniosła skutku w postaci usunięcia wady. Roszczenia Zamawiającego z tytułu odpowiedzialności za wady wygasają, jeżeli Zamawiający nie dał nam sposobności ani czasu koniecznego na usunięcie wady w ramach normalnych godzin pracy. Rękojmia nie ma zastosowania w odniesieniu do wad powstałych na skutek działania osób przez nas nieupoważnionych. Świadczenia z tytułu powyższej rękojmi będą miały miejsce wyłącznie w takim zakresie i w takiej wysokości, w jakiej rękojmia by zachodziła, gdyby zakupiony przedmiot został dostarczony do miejsca zamieszkania Zamawiającego lub miejsca prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Zamawiający ponosi ewentualne dodatkowe koszty związane z dostarczeniem zakupionego przedmiotu w inne miejsce.

11. Pozostałe postanowienia
Roszczenia odszkodowawcze Wyklucza się inne roszczenia odszkodowawcze Zamawiającego wobec nas lub osób, którym powierzyliśmy wykonanie zobowiązania, w szczególności roszczenia o naprawienie szkód, które nie powstały na samym przedmiocie dostawy. Powyższe postanowienie nie dotyczy przypadków działania umyślnego, rażącego niedbalstwa lub braku zapewnionych właściwości produktu, a także przypadków odpowiedzialności za szkody osobowe i szkody materialne na przedmiotach użytku prywatnego spowodowane wadliwością przedmiotu dostawy zgodnie z przepisami niemieckiej ustawy o odpowiedzialności producenta za produkt. Obowiązek ponoszenia odpowiedzialności zachodzi również w przypadku istotnego naruszenia obowiązków umownych, narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia albo doznania uszczerbku na zdrowiu oraz popełnienia niedbalstwa.

12. Klauzula salwatoryjna
Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych Warunków są lub staną się nieważne, nie to narusza skuteczności pozostałych postanowień.

13. Właściwość miejscowa sądu, prawo właściwe
Sądem właściwym miejscowo jest sąd w Poznań. Obowiązuje prawo Republiki Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

PROMAG S.A.