Zgodność produktów

Zasady i normy

Tu zamieszczamy aktualne informacje o wytycznych i normach związanych z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa produktów oraz wymogami technicznymi w zakresie dopuszczenia do obrotu.

ATEX

Dyrektywy ATEX Unii Europejskiej obejmują dyrektywę 2014/34/UE – Urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem oraz dyrektywę 1999/92/WE w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa. Określają one zasady obrotu produktami używanymi w miejscach, w których mogą wystąpić atmosfery wybuchowe. Sama nazwa ATEX pochodzi od francuskiego skrótu ATmosphère EXplosible (atmosfera wybuchowa).

 • Więcej o dyrektywach ATEX

  Dyrektywa ATEX została pierwotnie opublikowana w 1994 r. jako dyrektywa 94/9/WE. W nowych ramach prawnych dyrektywa ATEX 94/9/WE została zastąpiona dyrektywą 2014/34/UE. Dyrektywa harmonizuje różne wymagania na obszarze UE i ma na celu zapewnienie jednolitego poziomu bezpieczeństwa oraz usunięcie barier handlowych.

  Wytyczne obejmują ochronę osobistą, ustalają podstawowe wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa oraz określają minimalne progi regulacyjne. Obejmuje to także wymóg wykluczenia potencjalnych źródeł zapłonu mogących wywołać wybuch.

  Dyrektywa ATEX dotyczy kół i zestawów kołowych jedynie pośrednio. Produkty te nie są urządzeniami ani systemami bezpieczeństwa, a jedynie elementami używanymi w różnych zastosowaniach technicznych; nie są wytwarzane specjalnie z myślą o urządzeniach ani systemach bezpieczeństwa. Zgodność ustala się w trakcie procesu oceny zgodności całego produktu. Dlatego producent urządzenia ma obowiązek zapewnić, że produkt jako całość jest zgodny z dyrektywą ATEX.

  Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG, jako producent kół i zestawów kołowych, może jedynie przyczynić się do zapewnienia zgodności z dyrektywami, zalecając stosowanie przewodzących lub antystatycznych kół i zestawów kołowych. Wyjątek stanowią koła wykonane ze stali lub żeliwa, które w przypadku zderzeń lub na skutek rodzaju podłoża mogą wywołać iskrzenie.

Ustawa Dodd-Frank

Amerykańska ustawa Dodd-Frank nakłada na spółki notowane na giełdach papierów wartościowych w USA wymóg ujawnienia zawartych w ich produktach minerałów pochodzących z regionów ogarniętych konfliktami. Może ona także wpływać na niemieckich dostawców spółek notowanych w Stanach Zjednoczonych.

 • Więcej o ustawie Dodd-Frank

  Ustawa Dodd-Frank zaczęła obowiązywać w lipcu 2010 r. Dotyczy ona wyłącznie spółek notowanych przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).

  Artykuł 1502 ustawy Dodd-Frank ma na celu zapewnienie, aby pewne materiały takie jak tantal, wolfram, cyna lub złoto (tzw. „minerały pochodzące z regionów objętych konfliktami”) nie były sprowadzane z Demokratycznej Republiki Konga ani sąsiadujących z nią państw z uwagi na toczącą się tam wojnę domową.

  Wymagania ustawy obowiązują na wszystkich etapach łańcucha dostaw, ale nie mają bezpośredniego wpływu na obszar poza USA.

  W Europie nie obowiązuje porównywalna dyrektywa ani ograniczenie dotyczące substancji, tak więc nawet surowce objęte ustawą mogą być legalnie importowane i wprowadzane na rynek wewnętrzny.

  Jako odpowiedzialna firma podejmujemy jednak konieczne kroki, aby mieć pewność, że dostarczane Państwu produkty nie zawierają surowców pochodzących z Demokratycznej Republiki Konga ani krajów ościennych. To zobowiązanie spełniamy za każdym razem, gdy dostarczamy Państwu produkt.

  Prowadząc ciągły dialog z naszymi dostawcami, nie mamy obecnie zasadnego powodu, aby uznać, że materiały używane w naszych produktach mogłyby pochodzić ze wspomnianych regionów objętych kryzysem. Oświadczamy więc, że nasza firma nie używa materiałów pochodzących z regionów objętych konfliktami w rozumieniu ustawy Dodd-Frank.

WWA

Wiele wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) to substancje niebezpieczne dla środowiska z uwagi na trwałość i toksyczność. W związku z tym zastosowanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) podlega ograniczeniom na mocy załącznika XVII do rozporządzenia REACH nr 1272/2013.

 • Więcej informacji o WWA

  6 grudnia 2013 r. rozszerzono istniejący zapis dotyczący wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w załączniku XVII do rozporządzenia REACH 1907/2006. Od 27 grudnia 2015 r. zawartość każdego WWA w produktach gumowych i produktach z tworzyw sztucznych pozostających w dłuższym kontakcie ze skórą lub ustami została ograniczona do 1 mg/kg.

  Zaostrzono także limity WWA w specyfikacji GS Komisji Bezpieczeństwa Produktów „AfPS GS 2014: 01 PAK”.

  Ponieważ nasze produkty (koła i zestawy kołowe) nie należą do kategorii komponentów, które podczas użytkowania mogłyby mieć dłuższy lub wielokrotny kontakt ze skórą, powyższe przepisy nie mają do nich zastosowania.

  Na życzenie klienta możemy jednak zaproponować gumowe koła i zestawy kołowe spełniające ww. ograniczenia. Udostępniamy również odpowiednie oświadczenia naszego dostawcy materiałów gumowych oraz wyniki badań przeprowadzonych na nasze zlecenie przez niezależny instytut.

TZO

Trwałe zanieczyszczenia organiczne (TZO) stanowią ogólnoświatowy problem, który można rozwiązać wyłącznie w drodze globalnej współpracy. W związku ze stwarzanymi przez TZO zagrożeniami dla ludzi i środowiska zawarto dotychczas różne umowy międzynarodowe dotyczące ochrony środowiska.

 • Więcej informacji o TZO

  Trwałe zanieczyszczenia organiczne (TZO) to związki organiczne, które:

  • nie ulegają rozkładowi przez długi czas,
  • szeroko rozprzestrzeniają się w środowisku,
  • ulegają akumulacji w łańcuchu pokarmowym,
  • są toksyczne dla ludzi i zwierząt.

   

  29 kwietnia 2004 r. w rozporządzeniu (WE) nr 850/2004 określono szczegółowe wymagania dotyczące produkcji, obrotu i uwalniania TZO dla krajów członkowskich UE. Celem rozporządzenia, zgodnie z zasadą ostrożności, jest ochrona zdrowia ludzi i środowiska przed związkami TZO.

  Niniejszym potwierdzamy, że przestrzegamy wymagań zawartych w rozporządzeniu, a nasze produkty są pozbawione trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 850/2004, zał. I).

REACH

REACH oznacza rejestrację, ocenę, udzielanie zezwoleń i ograniczenie obrotu chemikaliami. To rozporządzenie UE dotyczące chemikaliów weszło w życie 1 czerwca 2007 r.

 • Więcej informacji o REACH

  Rozporządzenie REACH (WE) nr 1907/2006 wprowadza kompleksową reorganizację polityki w zakresie chemikaliów. REACH zakłada fundamentalną harmonizację przepisów dotyczących chemikaliów. Celem jest ochrona ludzi i środowiska oraz centralne gromadzenie informacji o substancjach chemicznych w Europie.

  Po raz pierwszy prawo o chemikaliach dotyczy także substancji zawartych w wytwarzanych produktach. Jako producent Blickle Räder + Rollen GmbH & Co. KG ma obowiązek poinformować użytkowników, czy w jego produktach występują substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC).

  Po wejściu w życie rozporządzenia REACH w czerwcu 2007 r. rozpoczęliśmy regularne testy naszego asortymentu pod kątem SVHC. Jeśli w jednym z naszych produktów znajdzie się substancja figurująca na liście kandydackiej SVHC w stężeniu powyżej 0,1% wagowo, niezwłocznie spełnimy nasz obowiązek powiadomienia zgodnie z artykułem 33 rozporządzenia REACH.

  Nasledujúce produkty obsahujú látku na zozname kandidátskych látok SVHC v množstve > 0,1 % hmotnosti:

  • oktametylcyklotetrasiloxán (D4) (CAS č. 556-67-2)
  • dekametylcyklopentasiloxán (D5) (CAS č. 541-02-6)
  • dodekametylcyklohexasiloxán (D6) (CAS č. 540-97-6)

   

  Łącze do aktualnej listy kandydackiej SVHC: https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table

RoHS

Toksyczne i niebezpieczne dla środowiska substancje obecne w sprzęcie elektronicznym gromadzą się w trakcie naturalnego cyklu życia. Dyrektywy RoHS mają na celu wprowadzenie zakazu stosowania takich substancji w produktach. Dyrektywa ws. ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS) została wprowadzona w UE 8 czerwca 2011 r. i opatrzona numerem 2011/65/UE.

 • Więcej informacji o RoHS

  Pełny tytuł dyrektywy RoHS brzmi: „Dyrektywa 2011/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym”.

  Dyrektywę tę zaimplementowano w prawie niemieckim przez publikację „Rozporządzenia o ograniczeniu stosowania substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (ElektroStoffV) 9 maja 2013 r.

  Na mocy dyrektywy delegowanej 2015/863/UE z dnia 4 czerwca 2015 r. do listy substancji niebezpiecznych dodano cztery kolejne substancje.

  Produkty Blickle Räder + Rollen GmbH & Co. KG nie są urządzeniami elektrycznymi ani elektronicznymi, więc ww. rozporządzenie ich nie dotyczy.

  Ponieważ jednak nasze koła i zestawy kołowe są montowane w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych, nie używamy w naszych produktach materiałów przekraczających wartości graniczne dla substancji wymienionych w załączniku II. Z tego względu możemy potwierdzić zachowanie zgodności z RoHS.