Informacja o produktach Blickle

zgodnie z niem. ustawą o odpowiedzialności producenta za produkt

Zgodnie z prawem o odpowiedzialności producenta za produkt, zdefiniowanym w „Ustawie o odpowiedzialności producenta za produkt” (niem. § 4 Prod-HaftG), oraz przepisami ustawy o bezpieczeństwie urządzeń i produktów (niem. § 4 ust. 2 GPSG, dyrektywa UE 2001/95/WE) należy stosować się do wszelkich informacji podanych w tym katalogu i na stronie internetowej dotyczących produktów firmy Blickle. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z nieprzestrzegania niniejszych informacji.